Broeikasgasemissies

Laatste update: 7 december 2023

Emissies in de toeleveringsketen van supermarkten

Bij supermarkten komt een belangrijk deel van de uitstoot van CO2-equivalenten uit de toeleveringsketens (scope 3). Voor het verminderen van deze uitstoot werken supermarkten samen met hun toeleveranciers. Een aantal supermarkten vraagt hun toeleveranciers om zich te committeren aan de doelen en werkwijze van het Science Based Tagets initiative.
Het Science Based Targets initiative is een organisatie die erop toeziet dat doelstellingen van een bedrijf voldoende ambitieus zijn om de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Supermarkten rapporteren over hun scope 3 emissies op basis van de opgave van leveranciers. Het berekenen van scope 3 emissies is voor supermarkten erg uitdagend. Methoden zijn nog in ontwikkeling en supermarkten maken verschillende afbakeningen en gebruiken verschillende schattingsmethoden. De cijfers in dit dashboard zijn daarom nog niet vergelijkbaar tussen supermarkten. Ze zijn vooral opgenomen om te kunnen vergelijken welke supermarkten al gestart zijn met het inschatten van hun emissies en welke nog niet, en voor vergelijkingen over de tijd van één supermarkt.

Scope 3-emissies

Alle producten
Scope 3 CO2-emissies, kton CO2-eq. Scope 3 CO2-emissies, kton per mln. euro totale netto-omzet
2020 2021 2022 2020 2021 2022
Albert Heijn 9.347 9.250 8.986 0,65 0,61 0,55
Aldi 1.100 0,52
Jumbo 7.710 0,94
Lidl 3.252*
PLUS 3.197

Huismerken alle producten
Scope 3 CO2-emissies, kton CO2-eq. Scope 3 CO2-emissies, kton per mln. euro totale netto-omzet huismerken
2020 2021 2022 2020 2021 2022
Albert Heijn 5.291 5.168 4.991 0,71 0,67 0,60
Aldi 1.023 0,48
Jumbo
Lidl
PLUS 2.156

* gebroken boekjaar maart 2022 - februari 2023
Bron: Data supermarkten
Voetnoten:
Albert Heijn: door aannames over het gewicht van wichtartikelen (artikelen met variabel gewicht) kan een overschatting van de CO2-emissies optreden, met name bij huismerken. AH België is meegenomen in deze cijfers. Daardoor zijn de absolute uitstootcijfers hoger.
Jumbo: In totaal worden de CO2-emissies op 0,94 kton per mln. euro totale omzet geschat. In de scope 3 zijn alle relevante categorieën opgenomen, ook de categorieën die door hun omvang door het GHG Protocol als niet significant kunnen worden geclassificeerd. De emissies omvatten zowel FLAG als non-FLAG emissies. In de berekening zijn de emissies als gevolg van veranderend landgebruik meegenomen, bijvoorbeeld door ontbossing. De emissies hebben ook betrekking op producten die in de filialen van Jumbo in België zijn verkocht, waardoor een overschatting van absolute emissies in Nederland ontstaat.
Lidl: de gegevens betreffen gebroken boekjaar maart 2022-februari 2023.
PLUS: de gegevens omvatten de emissies van de food inkoop via Superunie van PLUS en Coop, en eigen inkoop van food van PLUS.


Deze tabel geeft de resultaten van supermarkten voor scope 3 CO2-equivalenten in kiloton weer. Albert Heijn heeft zich het doel gesteld om de scope 3 CO2-emissies in 2030 met 45% te verminderen ten opzichte van 2018. Vanaf 2020 is bij Albert Heijn een daling van de scope 3 emissies zichtbaar. Jumbo wil de CO2-uitstoot in de productketens (scope 3) in 2030 met 50% terugbrengen ten opzichte van 2022 en klimaatneutraal zijn in 2050 voor scope 3. Lidl wil uiterlijk in 2024 in alle Lidl landen een absoluut doel vaststellen om scope 3 emissies te verlagen. Aldi heeft nog geen absoluut CO2 scope 3 doel gesteld. Plus heeft ook nog geen concrete doelstelling voor CO2 scope 3 uitstoot opgesteld. Op dit moment zijn er echter nog grote verschillen in de wijze waarop supermarkten de emissies kunnen berekenen. Hierdoor is 1-op-1 vergelijking niet mogelijk. In het algemeen komen de gerapporteerde scope 3-emissies uit op tussen 0,5 en 1 kiloton per mln. euro omzet.

Science Based Targets initiative

Supermarkt Commitment toeleveranciers aan Science Based Targets
Albert Heijn
Aldi
Jumbo
Lidl
PLUS

Bron: Superlijst Groen 2023, Questionmark (2023)(externe link)

Albert Heijn, Aldi, Jumbo en Lidl stellen eisen aan toeleveranciers ten aanzien van deelname aan het Science Based Tagets initiative. PLUS heeft een doelstelling om in 2025 bij het Science Based Target initiative aan te sluiten, om met wetenschappelijke onderbouwde richtlijnen en middelen te bewegen richting een netto-nul organisatie en keten in 2050.